Energiaa   Luonnosta... Luonnollisesti

                    

Yhteistyössä

Jalopinta Oy: asiakasrekisterin tietosuojaseloste (ver 2.33.)

Henkilötietolainsäädännön mukainen tietosuojaseloste (henkilötietolaki, 523/1999, 10 ja 24 §).

1. Rekisterinpitäjä

Jalopinta Oy

Kaukolantie 4

37830 AKAA

2. Rekisteriasioiden hoitaja

Kari Innala

kari.innala@jalopinta.fi

3. Rekisterin nimi

Jalopinta Oy:n asiakas ja muun toiminnan kannalta asialliseen yhteyteen perustuva asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakkuuden ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvän suhteen hoitamiseen ja palveluiden tuottamiseen, liiketoiminnan kehittämiseen ja suunnittelemiseen sekä markkinointiin.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin markkinointitarkoituksiin. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin virallista toiminta-ajatusta.

Henkilötietojen yleinen edellytys käsittelyyn: ”henkilötietolain 8 § 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 7 kohdat”.

5. Rekisterin sisältö

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

etu- ja sukunimi

yhteystiedot

sähköisten palveluiden sisältö ja hyödyntämistä koskevat tiedot rekisteröidyn selaimen rekisterinpitäjän palvelimelle lähettämät tekniset tiedot ja rekisteröidyn selaimelle lähetetyt evästeet, sekä niiden sisältämät tiedot.

Asiakkuuden ja muun asiallisen yhteyden hoitamiseen ja yhteydenpitoon liittyvät tarvittavat tiedot

Rekisteröidyn kiinnostuksen kohteet

Rekisterissä voidaan käsitellä tuotteen ja/tai palvelun ostaneista yllä lueteltujen lisäksi seuraavia tietoja:

asiakasnumero

henkilö- / yritystunnus

laskutus- ja perintätiedot

6. Säännönmukaiset lähteet

Henkilötietoja kerätään erilaisista palveluista, joita rekisteröity käyttää, sekä markkinointitoimien, kuten arpajaisten ja kilpailujen, sekä erilaisten tapahtumien yhteydessä.

Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää lisäksi yhteistyökumppanien rekistereistä sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavilta viranomaisilta ja yrityksiltä.

7. Tietojen luovuttaminen ja siirtäminen

Tietoja voidaan rekisterinpitäjän harkinnan perusteella luovuttaa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa yhteistyökumppaneille, jollei rekisteröity ole erikseen kieltänyt tietojen luovuttamista. Tietojen luovuttaminen voi tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat asiakasrekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteen sopimaton Jalopinta oy:n omien käyttötarkoitusten kanssa.

Tietoja voidaan luovuttaa myös toimivaltaisten viranomaisten tai muiden tahojen esittämien vaatimusten edellyttämällä, voimassaolevaan lainsäädäntöön perustuen.

Tietoja voidaan luovuttaa ostajille yritysjärjestelyiden yhteydessä, mikäli Jalopinta Oy myy tai muuttaa liiketoimintaansa.

Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän pyynnöstä, osapuolten välisen yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.

Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojaus

Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja tieto-turvan toimialalla yleisesti hyväksyttäviä, teknisin keinoin suojattuja. Manuaalisesti ylläpidettävät aineistot sijaitsevat tiloissa, joihin on pääsy vain rekisterin pitäjällä tai hänen edustajallaan.

9. Tarkastus-, korjaus- ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tietojen tarkastus tapahtuu ottamalla yhteys kirjallisesti rekisterinpitäjään. Rekisteröidyn pyynnöstä teemme henkilötietoihin tarpeelliset oikaisut, täydennykset, sekä poistamme virheelliset ja vanhentuneet tiedot. Pyynnön tulee olla allekirjoitettu ja kirjallinen.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen käsittely ja luovuttaminen suoramainontaa, sekä suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten.


10. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Jalopinta Oy pidättää oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta. Lainsäädännön muutokset voivat muuttaa myös selosteen sisältöä.